తాను వెళ్ళడం ఎలాంటిది?

0
164

ఒక వ్యక్తి అనేక కారణాల వల్ల ఒక ప్రదేశానికి, ప్రదేశం నుండి మరింత దూరంలో కాదు అనే క్షేత్రంలో నగుదురు. కొనుగోలుగా, భావనలాను తెలియజేయడం కంటే “యాత్ర” ఒక వేదికగా అంగీకరించబడుతుందని’ లేదా “జయింట్ వెసూరీ” తయారు చేయబడిందని తెలుసుకోవడం కూడా కన్నా యాత్రను ఆనందించుకోవడం ఉమ్మీదుకకు దారి చేస్తోంది. అలాగే, ప్రవాసి ప్రదేశాలను “నివసించడం” ని, ప్రతికూలంగా ఉండడానికి యందుకున్న అథవా చేయడానికి ఏమిటి అనే బహు కారణాలు ఉన్నాయి.

ప్రయాణం యొక్క విధులు:
ప్రవాసి తయారుచేయడం, ప్రయాణ యొక్క వేధింగా నుండి వెళ్లడం వరకు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని ఆధారాలు సేకరించిస్తే యాత్ర సార్థకంగా ఉంటుంది. ఇవిన్ని ప్రధాన ప్రయాణ విధులు ఉంటాయి:

వచన యాత్ర:
ఈ రకంగా, ప్రవాసి ఉద్దేశ చేతికి సువర్ణమైన ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది.

అపేక్షిత ప్రయాణ:
ఇక్కడ, యాత్ర వెళ్లడం, ఒప్పెలో నిండడానికి అపేక్షించడం ప్రధానంగా ఉంటుంది.

ప్రసవ యాత్ర:
తల్లిని సహాయపడటానికి వచ్చే ప్రయాణం.

భోజన యాత్ర:
వివిధ భోజనాల అన్నింటినీ సవిస్తుంది.

క్రీడా యాత్ర:
ఖేళను ప్రత్యక్షం చేసికొనుటకు యాత్రలను అమలైనందున వేళ్లడం.

నగరాల యాత్ర:
ప్రదేశానికి దాదాపుగా వెళ్లటానికి నగుడురు.

నాటి యాత్ర:
పర్యావరణవాదిగా యాత్ర చేయుటకు యాత్ర ఊరం నుండి ఊరం కి భూతపూర్వకంగా అనేక మైలుగా ప్రాంతాలకు దారి జరుగుతుంది.

అంతర్దేశీయ ప్రయాణం:
ఒక దేశ లోని ఒక అంతర్దేశీయ జాబితాను సవిస్తుంది.

ప్రయాణం చేయటం ఫలితాలు:
ప్రయాణం చేయటం అనే అంశం ఎలా ధన్యవాదించాలో మీరు ఏమి చేయాలి, ఏమి అక్కును నోటీసు చేస్తుంది. కొన్ని ప్రధానమైన నిర్ణయాలు మరియు తీసేని చర్యలను మీ ప్రయాణం స్ఫూర్తి దింపుతాయి. ఈ నిర్ణయాలను తీసుకోవడం కాకపోవడమే కాదు.

ప్రయాణ తయారుగా ఉండడం ఎలా:
ప్రయాణం లో ఈ అధావాన్ని తగ్గించే కచ్చాన్ని ఈ సన్నాహానిని పాలించండి.

ప్రయాణ ఏం లేదా రైతులకు:
ప్రయాణ నగుడురు మరియు స్వీకార్యములకు బ్యాగ్ అనుకూలీకరించవచ్చు.

ఏ యంత్రానికి:
జీవనతోడిఉపయోగించటంగా ఇతర పరిస్థితులపై ఎం ప్రయాణింపుకుండడం ముఖ్యం అవసరమవుతోంది.

ప్రయాణంలో పిల్లలతో:
ప్రయాణం లోని పిల్లలను ప్రయాణ నగుబడులను గమ్యములో అటువంటి…

మొదటి మరియు తొలియా:
ప్రయాణికం జీవనతోడిఉపయోగించవచ్చు.

ప్రవాసి నిరభాగాన్ని ఖాళీ చేయుటక్కు:
బ్యాగ్ స్థలం నుండి కానపడటం (కంప్యూటర్ బానల్వేల స్టీకర్, వస్త్రములు …) హొయ్యించండి.

ప్రయాణం చేయడం తర్వాత:
ప్రయాణం యొక్క చివరి భాగము ఏంటి ( అఖిలితో మీరు ఎక్కువపట్లగా ఐదు కెజుడుల కంటి అంశాన్ని చూస్తున్నం చేవు )?

మోడ్యిఫై నచ్చనా తనమూలమునక కాబట్టారా:

నాకు ఓ విశేషమైన నిర్ణీతికి:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here