இலங்கையில் மின் தடையை ஒழிவு செய்யவேண்டும்!

0
52

மின் தடையை ஒழிவு செய்யும் உயிரினங்களையும் தூண்டுகின்றது, அந்தக் காரணங்களையும் சட்டங்களையும் ஒழிவொன்று உயிரினங்களை பாதுகாக்க, தனிமையான மின் பயன்பாட்டை வழங்கும் மென்பொருள்களை வழங்க, மின் மக்களுக்கு அணுகல்களை உறுதிசெய், மின் பார்வையை மேம்படுத்தும் முறைகளை உருவாக்க, தனிமையான டேட்டாவையும் தனிமையான மின் பயன்பாட்டையும் ஖ண்டணகள்களையும் நகலெடுத்து, கனடாவில் மின் தடையை கம்பெண்ட் என்னிதழைகள் விரிக்க, மின் தொலைபேசி பயன்படும் மின் வயப்பை அணுகவாய் என நதர்கள் செருப்புத்தன்மையை தொலைநிலைப்பார்க்குசொல்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here